អ្នកអាចនឹងចូលចិត្ត
$30.00
ត្រចៀកកាំដប 300ml
ត្រចៀកកាំដប 300ml
លេខកូដ: BLPB07
$5.00
Bottled Bird Nest 75ml
ត្រចៀកកាំដប 75ml
លេខកូដ: BLPB01
$100.00
Bottled Bird Nest 1000ml
ត្រចៀកកាំដប 1000ml
លេខកូដ: BLPB11
$72.50 - $1,450.00
Bird Nest Grade A
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតពុម្ភលេខ1
លេខកូដ: BLPA01
$15.00
Bottled Bird Nest 200ml
ត្រចៀកកាំដប 200ml
លេខកូដ: BLPB03
$62.50 - $2,500.00
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតកូនកាត់
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតកូនកាត់
លេខកូដ: BLPA08
$50.00
Bottled Bird Nest 500ml
ត្រចៀកកាំដប 500ml
លេខកូដ: BLPB09
$57.50 - $1,150.00
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតប្រភេទនំលេខ1
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតនំលេខ​ 1
លេខកូដ: BLPA15
$20.00
Bottled Bird Nest 250ml
ត្រចៀកកាំដប 250ml
លេខកូដ: BLPB05
$55.00 - $1,320.00
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតនំលេខ​ 2
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតនំលេខ 2
លេខកូដ: BLPA22
Hot Line: 023 884 088 / 012 600 488 | E-mail: info@bestlifeproduct.com

ម៉ាក:
តំលៃ:
-
ពណ៌:
ទំហំ:
តំរៀប/ច្រោះ:
$30.00
ត្រចៀកកាំដប 300ml
ត្រចៀកកាំដប 300ml
លេខកូដ: BLPB07
$100.00
Bottled Bird Nest 1000ml
ត្រចៀកកាំដប 1000ml
លេខកូដ: BLPB11
$50.00
Bottled Bird Nest 500ml
ត្រចៀកកាំដប 500ml
លេខកូដ: BLPB09
$72.50 - $1,450.00
Bird Nest Grade A
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតពុម្ភលេខ1
លេខកូដ: BLPA01
$15.00
Bottled Bird Nest 200ml
ត្រចៀកកាំដប 200ml
លេខកូដ: BLPB03
$20.00
Bottled Bird Nest 250ml
ត្រចៀកកាំដប 250ml
លេខកូដ: BLPB05
$55.00 - $1,320.00
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតនំលេខ​ 2
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតនំលេខ 2
លេខកូដ: BLPA22
$57.50 - $1,150.00
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតប្រភេទនំលេខ1
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតនំលេខ​ 1
លេខកូដ: BLPA15
$62.50 - $2,500.00
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតកូនកាត់
សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួតកូនកាត់
លេខកូដ: BLPA08
$5.00
Bottled Bird Nest 75ml
ត្រចៀកកាំដប 75ml
លេខកូដ: BLPB01
E-PAYMENTS & BANKS
DOWNLOAD BEST LIFE PRODUCT APP
អតិថិជន
ខ្សែទូរស័ព្ទ
របៀបទិញ
ការដឹកជញ្ជូន
អំពី
អំពី BEST LIFE PRODUCT
ទំនាក់ទំនង
ជួបជាមួយខ្ញុំលើ
Facebook
Instagram
Youtube
សំណួរណាមួយ? ចូរយើងជួយអ្នក។
សូមទូរស័ព្ទមក: 023 884 088 / 012 600 488
@2017 BestLifeProduct.COM
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន បេសឡាយហ្វ៍ ប្រដាក់ (ផ្ទះត្រចៀកកាំ) ។ រាល់ព័ត៌មាននានា សូមទាក់ទងមកលេខ 023884088/ 012600488។ សូមអរគុណ!!